Październik 2015

Wiele osób korzystając z możliwości przewidzianych przez prawo przekazało gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę lub emeryturę. Często decyzje te zawierały zapisy o pozostawieniu przekazującemu możliwości dożywotniego użytkowania niektórych działek.

W takim przypadku zstępni tych osób są uprawnieni, by złożyć do Starosty wniosek o zwrotne, bezpłatne przeniesienie na nich własności użytkowanych działek rolnych. Aby wniosek został uwzględniony, wnioskodawca powinien jednak faktycznie, osobiście władać nimi, i w chwili śmierci osoby uprawnionej i aż do momentu rozstrzygania ich sprawy przez organ, w takim samym zakresie jak dożywotni użytkownik.

Możliwość złożenia takiego wniosku nie jest ograniczona czasowo. Należy jedynie pamiętać, że wniosek nie będzie uwzględniony, jeżeli Skarb Państwa lub gmina wcześniej sprzeda nieruchomość.

Co ciekawe, wniosek taki mogą złożyć tylko zstępni, a nie spadkobiercy dożywotniego użytkownika.

A kiedy uda się już odzyskać przekazaną kiedyś przez rodziców działkę, trzeba mieć na względzie, że z punktu widzenia prawa podatkowego potwierdzenie przez Starostę prawa własności zgodnie z wnioskiem, stanowi nowe nabycie nieruchomości, więc jej sprzedaż przed upływem 5 lat podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro jednak ustawodawca przewidział możliwość bezpłatnego otrzymania przez dzieci, nieruchomości, za której oddanie rodzice kiedyś otrzymywali świadczenie pieniężne, to w sumie dosyć przyjemny problem. 🙂