Luty 2016

Chociaż ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wchodzi w życie  niemal w całości dopiero od 1 kwietnia br. już teraz gminy przygotowują się organizacyjnie na rozpoczęcie pierwszego okresu ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, który rozpoczyna się w tym dniu.

Zadania wynikające z ustawy będą realizować właśnie gminy. Jako organ właściwy do ustalania tego świadczenia jest wskazany w ustawie Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta gminy, w której mieszka ubiegająca się o nie osoba.

Oczywiste jest jednak, że Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta nie będzie prowadził postępowania dotyczącego tego świadczenia osobiście. Może za to, na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy, według swojego uznania wydać  upoważnienie innym osobom do realizacji zadań wynikających z ustawy.

Upoważnienie powinno być w formie pisemnej i może być udzielone zastępcy, pracownikowi urzędu albo kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy upoważnienie może być wydane także dla innej osoby np. dla pracownika OPS-u. Osoby te mogą dostać upoważnienie do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego, a także do wydawania kończących to postępowanie decyzji. Każdy pracownik, który będzie miał w zakresie obowiązków merytoryczne rozpatrywanie tych spraw, powinien mieć takie stosowne upoważnienie.

Inny przepis przewiduje, że organ gminy do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczy lub utworzy jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Wydaje się, że w praktyce najczęściej zadania te będą wykonywać właśnie OPS-y i ich pracownicy. Ułatwi to przykładowo procedury przewidujące w pewnych sytuacjach przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowania. Jednostką wyznaczoną do realizacji zadań będzie więc zazwyczaj ośrodek pomocy społecznej. W takim przypadku realizacja tych zadań nie może jednak zakłócać wykonywania zadań pomocy społecznej, ani naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych.

Pewnie gminy nie zdecydują się natomiast utworzyć w tym celu osobnej jednostki, choć i taką możliwość przewidział ustawodawca. Wydaje się jednak, że mimo konsekwentnego przyznania kompetencji w sprawach dotyczących realizacji tych zadań w ustawie Wójtowi, (Burmistrzowi, Prezydentowi) – taki zamysł będzie wymagał aktywności Rady Miasta czy Gminy. Zgodnie przecież z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, to do wyłącznej kompetencji tego organu, należy tworzenie nowych jednostek organizacyjnych gminy.

Ponieważ to zadanie z zakresu administracji rządowej gminy otrzymają środki od właściwego Wojewody nie tylko na wypłatę świadczeń, ale także na ich obsługę. Te ostatnie będą wynosić 2% otrzymanej dotacji na zadanie w tym roku i 1,5% w kolejnych.

Ze strony Gminy niezbędne będzie także przesyłanie Wojewodom sprawozdań dotyczących m.in. kwot wypłaconych świadczeń oraz wydatków na ich obsługę, w pierwszym okresie – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsze sprawozdanie Wojewodowie powinni więc otrzymać do 7 maja br. Dodatkowo raz na kwartał gminy będą przesyłać także zbiorcze sprawozdania o beneficjentach świadczenia wychowawczego. Najbliższy termin na przesłanie tego sprawozdania to 15 lipiec br.

Pracownicy samorządowi, wszystkiego na temat nowych obowiązków, mogą dowiedzieć się na szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które trwają już od piątku i trwać będą do 7 marca br.  w zależności od województwa, zgodnie z mapą pochodzącą ze strony Ministerstwa.

terminy szkolen 500-WWW

 To nowa materia i wszyscy będziemy się jeszcze jakiś czas jej uczyć: pracownicy samorządowi, radcowie, a nawet rodzice. Miejmy nadzieję, że jak najmniej na własnych błędach 🙂

Umowę dzierżawy nieruchomości zawiera się zazwyczaj, by prowadzić na niej działalność gospodarczą.

Wyobraźmy sobie zatem Przedsiębiorcę, który realizując marzenia z dzieciństwa, wydzierżawia od Gminy urokliwą nieruchomość nad wodą, by tam prowadzić działalność, powiedzmy – gastronomiczną. Urządza plażę, plac zabaw, zewnętrzną siłownię, rozwija swój biznes.

Gmina sprzyja mu, bo dzięki jego aktywności stała się atrakcją turystyczną, a dodatkowo ma dochody z czynszu dzierżawnego.

Umowa dzierżawy jest zawarta na czas określony i kończy się dopiero za wiele lat.

okolice

Co może zmącić ten sielski obrazek?

Wiadomość o skierowaniu przez poprzednich Właścicieli nieruchomości wniosku o jej zwrot. W przypadku wydania decyzji o zwrocie, dzierżawa zwracanej nieruchomości wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Bez względu na wolę zawierających ją stron.

Ustawodawca zdecydował, że przywrócenie stanu prawnego sprzed wywłaszczenia powinno nastąpić bez żadnych obciążeń prawnych. 

Nie ma wątpliwości, że decyzja o zwrocie narusza interes prawny Dzierżawcy. Oczywiście nie ma przeszkód, by po odzyskaniu posiadania swojej nieruchomości poprzedni Właściciel zawarł nową umowę dzierżawy z Dzierżawcą, ale nigdy nie wiadomo, czy i on nie ma podobnych, niespełnionych marzeń z dzieciństwa. 🙂

Jak Dzierżawca może zadbać o swoje interesy? Powinien brać czynny udział w postępowaniu o zwrot nieruchomości. W tym postępowaniu przysługuje mu status strony, a zdarza się, że dzierżawcy nie wykorzystują tego faktu.

A jeżeli organ prowadzący postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości pominie Dzierżawcę i nie zawiadomi go o postępowaniu, ani nie doręczy mu decyzji? Jeszcze większe pole do popisu dla Dzierżawcy! Zostaje wtedy przecież naruszona zasada udziału stron w postępowaniu, co jest przesłanką wznowienia postępowania administracyjnego, a naruszenia dające podstawę do wznowienia postępowania, są z kolei przesłanką uchylenia decyzji administracyjnej, także przez sąd administracyjny  i to bez względu na to, czy miały wpływ na wynik sprawy, czy nie.

Co zyskuje Przedsiębiorstca dzięki swojej aktywności? To, co najcenniejsze dla każdego z nas – c z a s.

Sielski obrazek  okolicy, w której mieszkam zamieszczony we wpisie, na szczęście nie ma nic wspólnego z jego treścią i mam nadzieję, zostanie na zawsze niezmienny. 🙂

 

Młodzieżowa Rada Miasta

Miałam okazję być w ostatnią sobotę na I inauguracyjnej sesji III już kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w mojej okolicy i to stało się okazją, by zachęcić wszystkie gminy do ich tworzenia. To naprawdę wspaniała inicjatywa.

Utworzenie w każdej gminie Młodzieżowej Rady Miasta umożliwiają przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Ma ona charakter konsultacyjny i jest powoływana przez Radę Miasta na wniosek lokalnych środowisk (młodzieżowych, nauczycielskich itp.)

Rada działa na podstawie własnego Statutu, a jej członków wybiera się z grona uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a zatem także wśród niepełnoletnich mieszkańców gminy. Stanowisko Młodzieżowej Rady Miasta wyrażane co do konsultowanych spraw, nie jest oczywiście dla Gminy wiążące, ale myślę, że każdy Wójt, Burmistrz, Prezydent i każdy Radny chce wiedzieć, z jakimi problemami borykają się młodzi ludzie w jego gminie.

Jest to najlepsza szkoła samorządności, jaką można sobie wymarzyć.

Poniżej linki do kilku zaprzyjaźnionych Młodzieżowych Rad Miast i Gmin. Ich działalność zadaje kłam twierdzeniom, że wśród młodzieży króluje cynizm, a obserwowanie zdarzeń z dystansu, jest jedyną jej aktywnością.

12         Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno

22Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek

33        Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

44    Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice

55Młodzieżowa Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej

66Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański

 

i moja ulubiona:

 

77  Młodzieżowa Rada Miejska Wąchock

 

1

Chwała Wam, bo żeby zostać „informatykiem, któremu zależy”, „lekarzem, któremu zależy”, „nauczycielem, któremu zależy”, „mechanikiem, któremu zależy” itp., trzeba być najpierw człowiekiem, któremu zależy. Dobrze, że nie boicie się tego pokazać.

Samych sukcesów życzę.

Prawnik, któremu zależy 🙂

 

Już za kilka dni drugie urodziny bloga. Jest więc okazja, żeby poruszyć kilka spraw technicznych.

Komentarze na blogu to dla autora wielka wartość. Świadczą o tym, że swoich postów nie piszemy w próżnię i nie kończą one jak raporty wysyłane przez ocalałych w kultowym serialu „Zaginieni”.  🙂

Dlatego bardzo cieszą mnie wszystkie komentarze zamieszczane na blogu, ale… nie wszystkie zatwierdzam. Jeśli opiszesz swój problem w sposób tak szczegółowy i indywidualny, że ktoś (choćby przeciwnik procesowy) jest w stanie zidentyfikować Ciebie, Twoją Gminę, Twoją firmę albo Twojego pracodawcę, komentarz  nie ujrzy światła dziennego, bo bardziej cenię sobie Twoją prywatność, niż liczbę upublicznionych komentarzy. A ewentualna odpowiedź i tak poruszyłaby przecież jedynie ogólnie problem i nigdy nie będzie poradą prawną.

Wpisy na blogu nie są częste i choć wciąż zamierzam to zmienić, na razie przegrywam w tej nierównej walce z uciekającym czasem. To, że mnie tu nie ma nie znaczy jednak, że leniuchuję. 🙂 Wręcz przeciwnie, w życiu Kancelarii dużo się dzieje, troszkę zmieniliśmy profil, a najważniejsze zmiany jeszcze przed nami.  Ponadto, zaczął się właśnie nowy rok szkoleniowy na aplikacji, rozpoczęłam też kilka nowych projektów, których efekty mam nadzieję niedługo przedstawić na blogu.

Mam również w planie udoskonalenie weekendowych rysunkowych komentarzy. Teraz ich jakość nie jest porywająca, ale rysuję najczęściej w oczekiwaniu na sprawę sądową – palcem na ekranie telefonu 🙂

Aby ten wpis nie był całkiem techniczny, króciutka wzmianka dotycząca pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym, poruszona w jednym z ostatnich komentarzy:

O pełnomocniku w postępowaniu administracyjnym już pisałam tutaj, wskazując, że może być nim każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. Każda, a więc także partner albo sąsiad. Pełnomocnictwo nie jest szczególnie sformalizowane bez względu na to, kto go udziela. Należy je przedstawić w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie. Profesjonalni pełnomocnicy mogą sami uwierzytelnić odpis, a także odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Te dokumenty to nic innego, jak dokumenty dowodzące, że organ osoby prawnej udzielający pełnomocnictwa miał do tego prawo. Może to być przykładowo odpis z KRS-u dotyczący Spółki, albo dokumenty poświadczające wybór Wójta, Burmistrza czy Prezydenta –  w przypadku Gminy. W przypadku osób fizycznych oczywiście nie są one konieczne i samo pełnomocnictwo wystarczy w zupełności.

Mam nadzieję, że to uzupełnienie będzie pomocne.

A teraz wracam do komputera, który prawie nigdy nie śpi 🙂