Lipiec 2016

Przed nami wakacje, za nami czas rocznych podsumowań – w gminach i w spółkach komunalnych. W tych ostatnich to też czas przyznawania nagrody rocznej. W przeciwieństwie do zwykłych spółek, w spółkach komunalnych, wspólnik choćby oceniał pracę prezesa i wyniki jego pracy jako więcej niż doskonałe, jest w przyznawaniu tej nagrody ograniczony przepisami.

Przepisy regulujące przyznawanie nagrody rocznej  prezesom spółek komunalnych zawiera ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Od 1 października ubiegłego roku przepisy tej ustawy uległy zmianie i obecnie nagroda roczna może być przyznana tylko uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie:

 – nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo

 – z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub z którym nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo

 – którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Poza przesłankami dotyczącymi uchybień w pracy podstawową przesłanką jest zatem zajmowanie stanowiska przez cały rok obrotowy.

Z ustawą nie mogą być sprzeczne w tym zakresie akty prawne wydawane na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy i w tym zakresie powinny zostać zmienione.

To na mocy tego przepisu (art. 10 ust. 8 ustawy) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) w drodze zarządzenia, określają szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej. Często w tych zarządzeniach znajdowały się dotychczas postanowienia umożliwiające przyznanie nagrody rocznej także tym prezesom, którzy rozpoczęli lub zakończyli pełnienie swej funkcji w trakcie roku obrotowego, jeśli zostały spełnione dodatkowe przesłanki.

Po zmianie ustawy nie będzie to już możliwe.

Na mocy przepisów przejściowych dotychczasowe przepisy dot. nagrody rocznej, mogą pozostać nie zmienione jeszcze przez 12 miesięcy, ale tylko jeżeli podstawą ich wydania był przepis  art.10 ust.9 ustawy, a zatem dotyczące innych sytuacji, niż opisana wyżej.

W interesującej nas kwestii ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego, a zatem powinny one zostać zmienione niezwłocznie.

Pozdrawiam wakacyjnie!

DSC06172