Czerwiec 2017

Płatność kartą w urzędzie

Ostatnio zwracałam Ci uwagę, że są takie sprawy, w których Radzie Gminie odmawia się kompetencji do podejmowania decyzji, choć byłoby to w praktyce uzasadnione.

Dziś o sytuacji odwrotnej.

Wiele osób nie może już się doczekać, by w każdym urzędzie móc uiszczać opłaty kartą. Ja w każdym razie na to czekam.

Na wprowadzenie obrotu bezgotówkowego w Twoim urzędzie jest teraz najlepszy czas, ponieważ w Ministerstwie Rozwoju przygotowano program upowszechnienia płatności bezgotówkowych. Wszystkie szczegóły programy, formularz zgłoszeniowy, wzór umowy oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie współpracującej z Ministerstwem w tym zakresie Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. W ramach programu urząd będzie mógł bezpłatnie zainstalować i korzystać z terminala płatniczego (jednego na urząd w gminach do 10 tys. mieszkańców i dwóch w gminach większych).

Jeszcze ważniejszą kwestią jest fakt, że dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala klienci urzędu także nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach programu.

Rozwiązanie bezdyskusyjnie potrzebne.

Ja chciałabym dziś zwrócić uwagę jedynie, byś nie zapomniał, że wprowadzenie płatności kartą w urzędzie wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.

Podstawą takiej uchwały będzie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. t.j. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art.61 a § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz.201 ze zm.)

Potem już można przystępować do programu i wdrażać płatności bezgotówkowe. W tej formie płaci się z lżejszym sercem. Nawet podatki.

Pozdrawiam niezmiennie.

66666

Użyczenie nieruchomości gminnej

Dziś na blogu zagadka logiczna, dotycząca użyczenia nieruchomości gminnej:

Wiesz zapewne, że Gmina jako osoba prawna może być (i co tu dużo mówić – zawsze jest) właścicielem nieruchomości. Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu.

Gmina może je sprzedawać, oddawać w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczać, obciążać ograniczonymi prawami rzeczowymi, czyli gospodarować nimi, jak każdy właściciel, z niewielkimi ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami Gminy w zakresie zwykłego zarządu wykonuje organ wykonawczy gminy tj. Wójt, Burmistrz lub Prezydent. Mówią o tym aż dwa niezależne od siebie przepisy, (art.30 ust. 2 pkt.3  ustawy o samorządzie gminnym i art.25 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Sprawy przekraczające zwykły zarząd należą z kolei do kompetencji Rady Gminy, która ustala zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym).

Łatwo zauważyć, że w przepisie określającym wskazane wyżej kompetencje Rady Gminy nie ujęto wszystkich czynności, jakich przedmiotem mogą być nieruchomości gminne.

I tu dochodzimy do zagadki logicznej: Czemu ustawodawca pominął użyczenie nieruchomości gminnej jako czynność wymagającą zgody Rady Gminy?

Myślisz, że użyczenie po prostu umknęło uwadze ustawodawcy? Nie sądzę. Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 23,  nakazuje przykładowo  Staroście uzyskiwać zgodę Wojewody nie tylko przy dzierżawie czy najmie, ale też przy użyczaniu nieruchomości Skarbu Państwa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Zauważ, że użyczenie nieruchomości gminnej jest w swych skutkach niemal identyczne jak jej wydzierżawienie. Według mnie jest nawet dalej idące, bo  nieodpłatne, a zatem nie wiąże się z żadnym przychodem po stronie Gminy.

Czemu wydzierżawiając na 5 lat nieruchomość gminną Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta ma obowiązek spytać swoją Radę Gminy o zgodę, a użyczając ją na te same 5 lat nie tylko nie musi, ale według niektórych organów nadzoru wręcz nie może o taką zgodę występować (uchwały takiej treści są unieważniane)?

Przecież w tym drugim wypadku również podejmuje decyzję o przeniesieniu posiadania nieruchomości na długi okres na podmiot trzeci i również nie będzie mógł z niej przez okres umowy korzystać, a różnica jest wyłącznie taka, że dodatkowo nie otrzyma za to żadnego wynagrodzenia.

A zatem czemu użyczenie nieruchomości gminnej wchodzi jeszcze w tak zwany zwykły zarząd, a dzierżawa już go przekracza?

Ot i taka zagadka.

Pozdrawiam wakacyjnie i nie pracuj za ciężko, chyba, że robisz to co kochasz. Wtedy, to co innego.

DSC00640