I po wyborach…

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj oficjalne zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin na terenie kraju. Obwieszczenie można znaleźć na jej stronie internetowej.

Wreszcie.

Dla nowo wybranych radnych zbliża się czas na rozpoczęcie pracy.

Przed nimi pierwsza sesja nowo wybranej rady – sesja inauguracyjna.

Zwoła ją komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.

(W poprzedniej kadencji robił to dotychczasowy przewodniczący poprzedniej rady. Obecnie, kompetencje te zostały mu przez ustawodawcę odebrane.)

Poprowadzi ją, do czasu wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Radni biorący udział w sesji złożą ślubowanie o treści;

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”,

ewentualnie dodając „Tak mi dopomóż Bóg”

oraz otrzymają stosowne zaświadczenia o wyborze.

Złożenie ślubowania o wyżej przytoczonej treści jest warunkiem rozpoczęcia wykonywania mandatu.

Następnie radni wybiorą spośród siebie przewodniczącego i ewentualnie jego zastępców.

Stanie się to w głosowaniu tajnym – bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Zwykle pierwsze sesje z uwagi na swój uroczysty charakter na tym się kończą, choć nie ma przeszkód by już na pierwszej sesji, radni podjęli niecierpiącą zwłoki decyzję związaną z funkcjonowaniem gminy.

Sprawy te będą za to przedmiotem kolejnych sesji i cała samorządowa machina znów zostanie wprawiona w ruch na kolejne cztery lata.

Oby był to czas samych trafnych decyzji, czego życzę wszystkim nowo wybranym radnym, do wszystkich 2477 rad gmin, w nowej kadencji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: