Likwidacja stanowisk doradców i asystentów

Dziś o poselskim projekcie zmiany ustawy  o pracownikach samorządowych. Przebieg prac nad projektem możesz zobaczyć tutaj.

Zmiana zakłada skreślenie w ustawie o pracownikach samorządowych trzech artykułów art.4 ust.2 pkt 2 oraz  art.17 i 33, ale w praktyce oznacza całkowitą likwidację stanowisk asystentów i doradców.

W chwili obecnej wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać w podległych sobie urzędach doradców i asystentów w liczbie zależnej od wielkości gminy lub rodzaju jednostki samorządu terytorialnego.  I tak dopuszczalna liczba doradców i asystentów wynosi:

  • w najmniejszych gminach do 20 000 mieszkańców – 3 osoby
  • w gminach do 100 000 mieszkańców oraz powiatach – 5 osób
  • w pozostałych gminach oraz województwach – 7 osób.

Osoby te zatrudnione są wyłącznie na czas pełnienia funkcji osoby, która je zatrudniła. Ich umowa o pracę może zostać rozwiązana wcześniej – w tym wypadku przewidziano stały, dwutygodniowy termin wypowiedzenia. Jako jedyny przypadek, kiedy asystent czy doradca może pozostawać w stosunku pracy dłużej niż zatrudniająca go osoba sprawująca funkcję, wskazuje się sytuację opisaną w art. 177 § 3 kodeksu pracy, (przedłużenie umowy o pracę w opisanych tam okolicznościach do dnia porodu).

Po wejściu w życie tak zredagowanej zmiany ustawy asystentów i doradców nie będzie już można zatrudniać, a umowy z osobami obecnie zatrudnionymi jako doradcy i asystenci wygasną po 14 dniach od wejścia w życie ustawy.

Wygaśnięcie umowy o pracę jako sposób zakończenia pracy dotyczy najczęściej przypadków śmierci pracownika lub pracodawcy. Poza tymi przypadkami, opisanymi w kodeksie pracy, występują też sytuacje przewidziane przez przepisy szczególne przewidujące wygaśnięcie umowy o pracę, ale zwykle uzależniają one ten skutek od spełnienia się powodujących go przesłanek. Przykładowo stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa z mocy prawa w przypadku stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów. W niektórych przypadkach wygaśnięcie umowy o pracę powoduje też osiągnięcie przez pracownika określonego wieku.

Przyczyną dotychczas powodującą wygaśnięcie umowy o pracę z asystentem czy doradcą było wcześniejsze zakończenie sprawowania funkcji przez kierownika urzędu, ale takie przypadki były sporadyczne. Zwykle umowy te rozwiązywały się z dniem, do którego były zawarte tj. w chwili zakończeniu kadencji.

Opisana zmiana spowoduje, że najczęściej występującym przypadkiem wygaśnięcia umowy o pracę przewidzianym w przepisach szczególnych, będzie ustawowa likwidacja wspomnianych stanowisk.

Zachowanie pracy nie będzie możliwe, ponieważ art.20 ustawy o pracownikach samorządowych ogranicza możliwość przeniesienia pracownika w ramach struktury wyłącznie do tej samej grupy stanowisk, wiec już obecnie nie można przenieść doradcy czy asystenta na inne stanowisko w ramach awansu wewnętrznego, a w tej kwestii nic się nie zmienia. Nie przewidują tego także planowane przepisy przejściowe.

Zakończenie stosunku pracy, będzie więc w tym wypadku zupełnie niezależne od woli stron umowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: