Ostatnie dni na złożenie oświadczenia majątkowego

30 kwietnia to nie tylko ostateczny termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. To także data, do której należy złożyć roczne oświadczenie majątkowe.

Do tego dnia swoje dochody ujawnić muszą w gminie:

 – radni,

 – wójt (burmistrz, prezydent miasta), jego zastępcy oraz osoby wydające w jego imieniu decyzje administracyjne a także sekretarz i skarbnik gminy,

 – kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,  oraz

 – osoby, które jednoosobowo lub jako członkowie organu zarządzają gminną osobą prawną  

Osoby te powinny to uczynić na formularzu oświadczenia majątkowego i jego dwa egzemplarze wraz z kopią ubiegłorocznego zeznania podatkowego złożyć: przewodniczącemu rady gminy (radni), wojewodzie (wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przewodniczący rady gminy), albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta  (pozostałe osoby).

To nie pierwszy rok kadencji, więc pewnie nawet osoby pełniące funkcje z wyboru z formularzem oświadczenia są już obeznane, ponieważ jednak pewne kwestie wciąż budzą wątpliwości, przypominam:

1. Oświadczenie roczne składasz do 30 kwietnia, ale stan majątkowy wpisujesz na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

2. Posiadane środki pieniężne (np. na rachunku bankowym) ujawniasz bez względu na ich wielkość  – nie ma kwoty minimalnej, którą można pominąć w deklaracji.

3. Zawsze podajesz nazwę waluty, w jakiej posiadasz środki.

4. Zawsze podajesz czy majątek stanowi współwłasność małżeńską czy to Twój majątek „odrębny”, bo tak ustawa nazywa majątek osobisty. W przypadku gdy jesteś współwłaścicielem w częściach ułamkowych zawsze podajesz swój udział.

5. Nie szacuj powierzchni działki lub mieszkania. Podaj je w oparciu o dokumenty (np. akty notarialne) i dokładnie określ jednostkę miary.

6. Wartość nieruchomości podaj zgodnie z jej wartością rzeczywistą tylko jeśli dysponujesz aktualną jej wyceną, lub innymi dokumentami wskazującymi wiarygodnie jej wartość. W przeciwnym wypadku możesz wartość nieruchomości oszacować w oparciu o ceny rynkowe nieruchomości porównywalnych.

7. Nie zapomnij o nieruchomościach, które posiadasz faktycznie, a których stan prawny jest nieuregulowany.

8. W punkcie dotyczącym ruchomości wartościowych wpisz ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł. Nie musisz deklarować ich dokładnej wartości, wystarczy, że je wymienisz i opiszesz (np. w przypadku najczęściej deklarowanych pojazdów mechanicznych należy podać markę, model oraz rok produkcji).

9. Pamiętaj, by w pozycji dotyczącej zobowiązań wpisać jaka instytucja udzieliła Ci kredytu i na jakich warunkach, a także na co przeznaczyłeś te środki.

10. Pamiętaj, że pożyczka zakładowa też podlega ujawnieniu, a to o niej bardzo często zobowiązani zapominają składając oświadczenie.

11. Zawsze miej pod ręką kopię zeszłorocznego oświadczenia. Jeśli zbyłeś jakiś składnik majątku w danym roku, a widnieje on w zeszłorocznym oświadczeniu, zrób wzmiankę o jego zbyciu. Unikniesz konieczności składania wyjaśnień.

12. W punkcie dotyczącym działalności gospodarczej ujawnij także działalność zawieszoną.

13. Dochód podaj z każdego tytułu łącznie za rok –  nie ma znaczenia dochód w rozbiciu na miesiące.

14. Nieruchomość nabytą w drodze przetargu ujawnij pomimo, że stan majątkowy na dzień 31 grudnia  ostatecznie nie zmienił się w stosunku do zeszłego roku  -np.  kupiłeś i zbyłeś nieruchomość w ciągu jednego roku.

15. Nie pozostawiaj pustych rubryk, jeśli nie osiągnąłeś dochodu z gospodarstwa wpisz „0”, w rubrykach które cię nie dotyczą wpisuj „nie dotyczy”. Puste rubryki rodzą wątpliwości.

Pamiętaj też, że zatajanie prawdy lub podanie nieprawdy w oświadczeniu rodzi poważne konsekwencje prawne. Również uchybienie w postaci niezłożenia oświadczenia pociąga za sobą nieodwracalne skutki, ale to już temat na odrębny wpis.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: