Iwona Kowalska

radca prawny
W czym mogę Ci pomóc?

Iwona Kowalska

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach IX Kadencji. W latach 2010-2017 Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej...
[Więcej >>>]

W czym mogę Ci pomóc?

Tajemnica honorarium

Iwona Kowalska20 maja 2022Komentarze (0)

Z tematyką Centralnego Rejestru Umów wiąże się także kwestia odpowiedzialności za nieudostępnianie takich danych, które podlegają utajnieniu.

Jak wiecie z jednej strony Centralny Rejestr Umów podlega takim samym ograniczeniom jak udostępnianie informacji publicznej  – na przykład w zakresie danych osobowych, ale z drugiej strony nie dotyczy to imienia i nazwiska kontrahenta jednostki, bo sądy stoją na stanowisku, że sama decyzja o podjęciu współpracy z podmiotem dysponującym środkami publicznymi zakłada konieczność upublicznienia swoich danych w jakimś zakresie – choćby właśnie imienia i nazwiska. Wysokość wynagrodzenia już bezspornie jest natomiast jawna.

Ale od tej reguły są wyjątki  – utajnieniu podlegają zawsze na życzenie artystów  – ich honoraria, a także, co ważniejsze dla praktyki – dane osobowe podmiotów dysponujących prawami wyłącznymi choćby były stronami umów cywilnych zawartych z jednostką na usługi lub dostawy z zakresu działalności kulturalnej.

Oczywiście to ostatnie również na zastrzeżenie kontrahenta, ale w praktyce takie klauzule tajności są standardem.

Pamiętajcie o tym wypełniając Rejestr.

Tak jak zapowiedziałam w poprzednim  wpisie, zobaczmy co nas czeka od 1 lipca br. w praktyce:

  1. Chociaż przepis wprowadzający Centralny Rejestr Umów wchodzi w życie od 1 lipca br., należy do niego wprowadzić umowy zawierane od 1 stycznia br.
  2. W Rejestrze będą ujęte zarówno umowy dotyczące wydatkowania środków jednostki, jak i te przynoszące przychód
  3. Umowy o pracę umieszczamy w Centralnym Rejestrze Umów, podobnie jak cywilnoprawne umowy o świadczenie usług
  4. Wskazana w ustawie kwota 500 zł to kwota brutto
  5. Zakupy potwierdzone jedynie fakturą nie znajdą miejsca w Centralnym Rejestrze Umów
  6. Imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę cywilnoprawną nie podlega utajnieniu
  7. Kierownik Jednostki może upoważnić do czynności wprowadzania danych pracownika jednostki

A co z umowami w formie ustnej?

Co z umowami, których dokładna wartość nie jest znana w momencie ich zawierania?

Zajmę się nimi w następnym wpisie.

 

Centralny Rejestr Umów

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Ustawodawca znów nałożył na kierowników jednostek sektora finansów publicznych nowe obowiązki:

Polegają one na konieczności umieszczania w utworzonym przez Ministra Finansów, (a dostępnym powszechnie, jako system internetowy z wyszukiwarką) Centralnym Rejestrze Umów, wszystkich umów zawartych przez jednostkę.  Wyłączone z tego obowiązku są jedynie umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz te, których wartość przedmiotu nie przekracza 500 zł.

Zgodnie z art. 34a ust. 9 ustawy o finansach publicznych (dodanym ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 października 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2054) dane wprowadzają do rejestru umów kierownicy jednostek.

To ciekawa konstrukcja przepisu. Wygląda na to, że ustawodawca celowo nałożył ten wydawałoby się typowo techniczny obowiązek bezpośrednio na kierowników jednostki. Co to oznacza?

Rejestr umów należy wypełniać na bieżąco – maksymalny termin na wprowadzenie umowy do Rejestru, ale także  informacji o jej uzupełnieniu lub zmianie, rozwiązaniu za zgodą stron albo odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu to 14 dni od daty zaistnienia tego zdarzenia. Tej pracy będzie więc sporo.

Wspomniany przepis art.34a ust.9 ustawy o finansach publicznych przesądza, że obowiązek dotrzymania ustawowego terminu umieszczania prawidłowych informacji w rejestrze spoczywa wyłącznie na kierowniku jednostki i jest to o tyle ważne, że zgodnie z art.34b ustawy o finansach publicznych wprowadzonym ww. ustawą, kto nie wykonuje obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wokół tego tematu jest także wiele innych watpliwości. Pojawiają się różne interpretacje dotyczące m.in. daty granicznej, od której zawarcie umowy obliguje wpisanie jej do Rejestru, czy należy wprowadzać umowy ustne potwierdzone wyłącznie fakturą, a jeśli tak, to w jaki sposób rozwiązać ten problem, wreszcie czy można scedować tę  typowo techniczną czynność na pracownika jednostki?

Sposoby na rozwiązanie tych kwestii będę poruszać w kolejnych wpisach na blogu.

Rynki miast

Iwona Kowalska15 maja 2022Komentarze (0)

Zawsze jak myślę o prawie samorządowym, mam przed oczami rynki miast. Te urocze w niewielkich miasteczkach i te szczegółowo zaprojektowane – miast największych.

I choć dziś funkcje rynku są w wielu miejscach zupełnie inne niż te ukształtowane w przeszłości, a jego charakter często został zatracony, nie wyobrażam sobie wizyty w jakimś mieście, bez odwiedzin tego najważniejszego dla jego Mieszkańców placu.

Rynek to w końcu najlepsza wizytówka każdego miasta. Dziś Rynek w Tarnobrzegu.

 

Art.28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że rolnik aby uniknąć zawieszenia wypłaty emerytury,  powinien zaprzestać działalności rolniczej.

Aby można było uznać, że rolnik zaprzestał tej działalności ani on, ani jego małżonek nie może być właścicielem ani posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, ani też nie mogą prowadzić działu specjalnego.

Od tej zasady są wyjątki wyszczególnione w art.28 ust.4 tej ustawy, których analizę zostawmy specjalistom od prawa rolnego. Tu takich nie ma 😉

Nas interesuje tylko jeden z tych wyjątków, opisany w pkt.1 ww. przepisu, a mianowicie zawarcie co najmniej 10-letniej umowy dzierżawy.

Dlaczego?

Kilka dni temu weszła w życie nowelizacja tego przepisu i od 1 sierpnia zawarcie tej umowy ma potwierdzać wójt właściwy z uwagi na miejsce położenia nieruchomości.

Lubicie takie przepisy, prawda? 😉

Ja też.

Bo oczywiście o tym, w jaki sposób wójt ma potwierdzić zawarcie umowy dzierżawy ustawodawca się nawet nie zająknął.

W komentarzach (nielicznych, z uwagi na datę nowelizacji) wspomina się o możliwym odniesieniu do kpa i wydawaniu na tę okoliczność zaświadczeń, ale byłabym tu ostrożna.

Zaświadczenie, wydaje się przecież, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

Zgodnie z art. 218 § 2 k.p.a. organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić co prawda w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające, ale jak wskazuje orzecznictwo – nie jest dopuszczalne dokonywanie, w trybie dotyczącym wydawania zaświadczeń, jakichkolwiek ustaleń faktycznych i prawnych niewynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. A przecież w tym przypadku tak by było.

Inna czynność z zakresu administracji publicznej

Podusmowując, skoro znów cytując orzeczenia sądów administracyjnych ,,natura zaświadczenia sprowadza się do prostego przeniesienia (zacytowania) danych znajdujących się w posiadaniu organu”, to potwierdzenie umowy dzierżawy nie może być dokonane wydaniem zaświadczenia, a tzw. inną czynnością z zakresu administracji publicznej.

Procedura sprowadzać się więc będzie do zbadania, czy przedłożona przez rolnika umowa spełnia przesłanki art.28 ust.4 pkt.1 ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników – czy jest zawarta na co najmniej 10 lat, a stronami umowy poza rolnikiem nie są osoby wyszczególnione w tym przepisie, a następnie do opatrzenia przedłożonej umowy stosowną klauzulą, której przykładowy wzór zamieszczam poniżej.

Tylko w ten sposób zostanie urealniony cel nowelizacji tj. urzędowe potwierdzenie, że doszło do zawarcia umowy, która umożliwa uznania działalności rolniczej za zakończoną.

Ponieważ powinien zostać utworzony rejestr takich potwierdzonych umów dzierżawy (rejestr potwierdzeń), to oczywiście strona takiej umowy zawsze będzie mogła wnosić o wydanie zaświadczenia, że potwierdzenie miało miejsce i wówczas wszystkie przepisy trybu zaświadczeń będa miały już zastosowanie 😉

Proponowany wzór klauzuli potwierdzenia umowy przez Wójta